Datu apstrādes un privātuma politika - Auto Salons
Searching Inventory...

Datu apstrādes un privātuma politika

 

Es apliecinu:
1. Ar šī pieteikuma aizpildīšanu es apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir
patiesas un pilnīgas.
2. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta
par šo ziņu neesamību.
3. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu, kā arī par svešu
personas datu neatļautu izmantošanu var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Apstiprinu iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka esmu darījis zināmus visus datus un
apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas
spējas izvērtēšanu.
5. Es apstiprinu, ka mana rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu
ietekmēt manas lēmuma pieņemšanas spējas.
6. Es piekrītu šādu klientu datu apkopošanai:
6.1. Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods utt.)
6.2. Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.)
6.3. Profesionālie dati (piem., izglītība, darba vieta, nodarbošanās utt.)
6.4. Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, bankas konta
pārskats, VSAA izziņa utt.)
6.5. Dati attiecībā uz manu(-iem) apmeklējumu(-iem) un jebkādiem citiem izmantotajiem
resursiem SIA A&S AUTO+.
7. Es piekrītu pieteikumā norādīto personas datu nodošanai šādiem sadarbības
partneriem:
7.1 Mani personas dati, kuri ir minēti 6. punktā, tiek nodoti šādiem sadarbības
partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus.
Ar šo apliecinu, ka esmu izlasījis sadarbības partneru datu apstrādes principus un tie
man ir saprotami. Sadarbības partneru saraksts:

AS Bigbank , reģ.Nr. 40103200513
SIA NORD lizings , reģ. Nr. 40103472462
SIA TF Bank AB , reģ. Nr. 556158-1041 (zviedrija)
SIA AIZDEVUMS.LV , reģ. Nr. 40003468776
SIA InCREDIT GROUP , reģ. Nr. 40103307404
SIA Inbank Latvia , reģ.Nr. 40103821436
AS Mogo , reģ.Nr. 50103541751
AS Renti , reģ.Nr. 40203174147
AS Money Express Credit, reģ.Nr. 40103326532
AS Primero Finance, reģ.Nr. 40203148375
SIA Holm Bank Latvia , reģ.Nr. 54103053771

8. Es piekrītu šādiem klientu datu apstrādes mērķiem:

8.1. SIA A&S AUTO+ apstrādā pieteikumā norādītos personas datus un pieteicēja
iesniegto informāciju, lai nodotu tos 7.1. punktā minētajiem sadarbības partneriem
kredītspējas izvērtēšanai un saņemtu kreditēšanas piedāvājumus.
8.2. 7.1. punktā minētie sadarbības partneri veiks manu personas datu apstrādi šādos
nolūkos: lai veiktu manu identifikāciju un izpēti, izvērtētu manu maksātspēju, sagatavotu
un izpildītu līgumu, realizētu prasības tiesības no noslēgtā līguma, sūtītu komerciālus
paziņojumus. Manu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir: likumā noteiktie
juridiskie pienākumi (tajā skaitā maksātspējas vērtēšana), līguma ar pieteicēju
sagatavošana un izpilde, leģitīma interese – parāda atgūšana, kreditēšanas kompānijas
tiesību realizācija tiesā, piekrišana – gadījumos, kad tā ir dota.
8.3. Komunikācijai ar SIA A&S AUTO+ e-pastu, SMS un zvanu veidā.
8.4. Personalizētu komerciālu piedāvājumu, atlaižu, īpašo piedāvājumu un vērtīgas
informācijas saņemšanai no SIA A&S AUTO+ un tās sadarbības partneriem, kuri ir
uzskaitīti 7.1. punktā. Komerciālie paziņojumi tiek sūtīti SMS, e-pastu veidā, kā arī
veicot izejošos zvanus.
8.5. Mani pieteikumā norādītie un iesniegtie personas dati var tikt izmantoti, lai SIA A&S
AUTO+ un kreditēšanas kompānija nodotu manus datus un saņemtu pieteicēja datus
no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai:
Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, AS Crefo birojs, AS Kredītinformācijas
birojs, SIA Paus Consult, SIA Firmas.lv, SIA LURSOFT un citi. Atsevišķos gadījumos
var tikt pieprasīta papildu informācija.
9. Klientu dati tiek profilēti.
9.1. Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko kompānijas, kuras ir
norādītas punktā 7.1., izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, it
īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, Klienta ekonomisko situāciju, personīgās
patikas, intereses, nākotnes aktivitātes. Attiecībā uz pieteicēja maksātspēju lēmums var
tikt pieņemts automatizēti, lai pēc iespējas objektīvāk to izvērtētu. Ja maksātspēja tiek
novērtēta kā nepietiekama, kreditēšanas pakalpojums pieteicējam netiks sniegts.
10. Esmu informēts par datu uzglabāšanas termiņiem.
10.1. Dotā piekrišana personalizētu komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz
tās atsaukumam.
10.2. Sadarbības partneri (skatīt punktu 7.1.) uzglabā klienta datus attiecīgo normatīvo
aktu paredzētajā kārtībā. Mani dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu
apstrādes nolūkam.
11. Esmu informēts par datu apstrādi un tās drošību:
11.1. Mana sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Lietotāja drošībai
transakciju dati tiek šifrēti.
11.2. SIA A&S AUTO+ veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta
personas datiem ir tikai SIA A&S AUTO+ pilnvarotiem darbiniekiem un SIA A&S AUTO+

sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba
pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesību aktos
noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.
11.3. SIA A&S AUTO+ un sadarbības partneri, kuri minēti punktā 7.1., glabās un
apstrādās personas datus Eiropas Ekonomiskajā zonā. Ja būs nepieciešams nodot
personas datus apstrādei uz trešo valsti, par to iepriekš informēs, sniedzot informāciju
par atbilstošajām garantijām.
12. Esmu informēts par savām tiesībām:
12.1. No dotās piekrišanas personalizētu komerciālo paziņojumu saņemšanai var
jebkurā laikā atteikties kādā no šādiem veidiem:
12.1.1. Nosūtot e-pastu uz adresi info@autosalons.lv
12.1.2. zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. +371 25251414.
12.2. SIA A&S AUTO+ pārtrauc personalizētu komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz
tiek apstrādāts mans pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var aizņemt līdz 1 (vienam)
kalendārajam mēnesim.
12.3. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem man ir tiesības pieprasīt SIA A&S AUTO+
piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA A&S AUTO+ veikt to
papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz mani, un
tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības
īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA A&S AUTO+ pienākumiem, kas tam ir
uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var veikt kādā no šiem veidiem:
12.3.1. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi
info@autosalons.lv.
12.4. Ja es konstatēju, ka manu datu apstrādes laikā manas tiesības ir pārkāptas, man
ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA A&S AUTO+ vai Personas datu operatoram, lai
apturētu šādu pārkāpumu.
12.5. Manu tiesību pārkāpuma gadījumā man ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu
valsts inspekcijā vai tiesā.
12.6 Lai saņemtu skaidrojumu par Klienta datu apstrādi vai lai iesniegtu sūdzības, es
varu sazināties ar SIA A&S AUTO+, rakstot uz e-pastu info@autosalons.lv.

ПРОВЕРИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ *

-
+
-
+

Я ознакомился с Правилами / принципами обработки личных данных и политикой конфиденциальности.
Подтверждаю, что я и члены моей семьи не являемся политически значимыми лицами и что я не состою в близких отношениях с политически значимыми лицами.
Заполнить полную лизинговую форму

* – Расчеты, сделанные кредитным калькулятором, носят информативный характер. Расчеты в кредитном калькуляторе могут отличаться от расчетов, выполненных при исполнении договора, и в случае различий расчеты, сделанные при подписании договора, имеют преимущественную силу.

Осуществляйте свои желания с умом, занимайте ответственно!

Facebook Pagelike Widget